Obchodní podmínky

OBCHODNÍ PODMÍNKY

 

 1. Úvodní ustanovení

 

 • Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky) upravují podmínky nákupu zboží na webové stránce umístěné na internetové adrese pedroperez.cz (dále jen „webová stránka“) a to prostřednictvím rozhraní webové stránky (dále jen „webové rozhraní obchodu“) provozovaných společností Pedro Perez s.r.o., se sídlem Urešova 1737, 148 00 Praha 4 – Kunratice, , IČ: 24819484, zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn. C 177240vedeném u Městského soudu v Praze (dále jen „prodávající“)

Vybrané kontaktní údaje:

Email:                                info@pedroperez.cz

Telefon:                           +420 608 467 567

Bankovní spojení:        Komerční banka a.s., č. účtu: 43-9124830277/0100

 

 • Nabízené zboží či služby může být zakoupeno podnikatelem nebo spotřebitelem.

 

 • Podnikatelem se pro účely obchodních podmínek a ve smyslu ustanovení § 420 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) rozumí jakákoli osoba samostatně vykonávající na vlastní účet a odpovědnost výdělečnou činnost živnostenským nebo obdobným způsobem se záměrem činit tak soustavně za účelem dosažení zisku, jakož i osoba, která uzavírá smlouvy související s vlastní obchodní, výrobní nebo obdobnou činností či při samostatném výkonu svého povolání, popřípadě osoba, která jedná jménem nebo na účet podnikatele (dále jen „podnikatel“).

 

 • Spotřebitelem se pro účely obchodních podmínek a ve smyslu ustanovení § 419 občanského zákoníku rozumí každá osoba, která mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s podnikatelem nebo s ním jedná (dále jen „spotřebitel“).

 

 • Není-li v obchodních podmínkách sjednáno jinak, považuje se podnikatel i spotřebitel za kupujícího (dále jen „kupující“)

 

 • Tyto obchodní podmínky prodávajícího (dále jen „obchodní podmínky“) jsou vydány v souladu s ustanovením § 1751 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“), a blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti smluvních stran vzniklé při uzavírání kupních smluv mezi prodávajícím a jinou fyzickou či právnickou osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího na webových stránkách pedroperez.cz (dále jen „internetový obchod“) a tvoří nedílnou součást každé kupní smlouvy (o dodávce zboží). Právní vztahy smluvních stran výslovně neupravené těmito obchodními podmínkami se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku. Právní vztahy prodávajícího se spotřebitelem se současně řídí zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů (dále také jen „zákon o ochraně spotřebitele“). Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít výhradně jen v českém jazyce.

 

 1. Proces uzavření smlouvy, způsob dopravy a platby

 

 • Internetový obchod obsahuje informace o zboží nabízeného prodávajícím k prodeji, a to včetně uvedení cen jednotlivého nabízeného zboží. Ceny nabízeného zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty (dále jen DPH“) a všech souvisejících poplatků. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány v internetovém obchodě. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.

 

 • Objednávku může kupující vytvořit pomocí formuláře na stránkách internetového obchodu. Při vytvoření objednávky pomocí formuláře kupující nejprve vybere zboží, o které má zájem. Po zvolení požadovaného množství, způsobu dopravy a způsobu platby, kupující potvrdí svou objednávku kliknutím na tlačítko „objednat s povinností platby“, čímž podá závazný návrh na uzavření smlouvy (dále také jen objednávka“). Kupující odeslání objednávky potvrzuje, že si přečetl obchodní podmínky a v celém rozsahu s nimi souhlasí.

 

 • Uzavření smlouvy – prodávající se zavazuje přijmout návrh smlouvy kupujícího (objednávku), pokud tento návrh není v rozporu s těmito obchodními podmínkami. Prodávající potvrdí přijetí návrhu prostřednictvím zprávy na elektronickou adresu kupujícího.

 

 • Smluvní vztah (smlouva) mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací), jež je prodávajícím zasláno kupujícímu na elektronickou adresu, kterou uvedl v objednávce. Součástí přijetí objednávky prodávajícím jsou kompletní informace k provedení platby kupujícím.

 

 • Prodávající je v závislosti na charakteru předmětu objednávky (nestandardní množství zboží, výše ceny, náklady na přepravu, apod), vždy oprávněn žádat kupujícího o autorizaci objednávky vhodným způsobem, např. telefonicky či písemně. Odmítne-li kupující objednávku požadovaným způsobem autorizovat, je prodávající oprávněn objednávku zrušit.

 

 • Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením smlouvy (např. náklady na internetové připojení nebo náklady na telefonní hovory) nese kupující sám.

 

 • Informace o dopravném uvedené v internetovém obchodě platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky. Zboží je zasíláno pouze na území České republiky.

 

 • Způsob dopravy – není-li ve smlouvě sjednáno jinak, způsob dodání zboží určuje prodávající. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě požadavku kupujícího, nese kupující riziko s takovým způsobem dopravy spojené, včetně případných dodatečných nákladů na zvolený způsob dopravy.

 

 • Způsob platby a cena zboží
  • Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby
 • bezhotovostním převodem po dokončení objednávky na bankovní účet prodávajícího číslo: 43-9124830277/0100, Komerční banka, s příslušným variabilním symbolem
 • dobírkou v hotovosti při převzetí zboží od přepravce, na místě určeném kupujícím
 • V hotovosti při osobním odběru na provozovně Pedro Perez s.r.o., po předchozí domluvě
 • Platební kartou po internetu přes platební bránu

Výběrem kupujícího není dotčeno právo prodávajícího požadovat po konkrétním kupujícím v odůvodněných případech platbu předem a umožnit takovému kupujícímu platbu pouze tímto způsobem a právo smluvních stran na dohodnutí jiného způsobu platby.

 • Při volbě platby bankovním převodem, uhradí kupující cenu objednávky dle instrukcí obsažených v přijetí objednávky (akceptaci) prodávajícího. Objednané zboží bude odesláno kupujícímu až po připsání platby ceny na účet prodávajícího.
 • V případě platby na dobírku při převzetí zboží od přepravce, je cena splatná při převzetí a prodávající si vyhrazuje právo připočíst náklady za vybavení dobírky v ceně objednávky dle aktuálního ceníku přepravce.
 • Při volbě platby platební kartou po internetu, bude kupující po dokončení objednávky přesměrován do platební brány a postupuje podle pokynů příslušného poskytovatele elektronických plateb.
 • Faktura vystavená na základě kupní smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím je současně daňovým dokladem. Převzetí zboží kupujícím je zásadně možné až po jeho úplném zaplacení, a to i v případě osobního odběru, pokud není dohodnuto jinak.

 

 1. Dodání zboží

 

 • Dodací lhůta
  • Dodací lhůta zboží vždy závisí na jeho dostupnosti a na zvoleném způsobu doručení a platby. Předpokládaná doba doručení zboží Vám bude sdělena v potvrzení „objednávky“. Doba uvedená na e-shopu je pouze orientační a může se lišit od skutečné doby dodání. V případě osobního odběru na provozovně, bude prodávající informovat kupujícího prostřednictvím emailu nebo telefonátu.

 

 • Přeprava, doručení a převzetí zboží
  • Kupující nabývá vlastnické právo ke kupovanému zboží jeho převzetím. Okamžikem převzetí zboží také na kupujícího přechází nebezpečí škody na zboží.
  • Kupující je povinen zboží od přepravce řádně převzít, zkontrolovat neporušenost obalů, počet balíků a v případě jakýchkoliv závad neprodleně oznámit přepravci zjištěné vady. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky, se doporučuje kupujícímu zásilku od přepravce nepřevzít a vyplnit záznam o poškození zásilky. Podpisem protokolu o převzetí dopravci kupující stvrzuje, že obal zásilky obsahující zboží byl neporušen.
  • Reklamace mechanického poškození zboží, neodpovídajícího zboží apod., které nebyly patrné při převzetí zásilky od přepravce, je kupující povinen uplatnit neprodleně po jejich odhalení. Prodávající neodpovídá za poškození zboží vzniklé při jeho přepravě, pokud kupující neprodleně toto poškození neuplatnil u přepravce.
  • Prodávající si vyhrazuje právo uplatnit náklady spojené s dodáním zboží. Aktuální výše nákladů spojených s dodáním je následující:
 • PPL 99,- Kč
 • Osobní odběr (provozovna Pedro Perez)   0,- Kč

 

 • V případě, že dojde k nevyzvednutí objednaného zboží kupujícím, prodávající nebude povinen pro případ dalších objednávek zboží dodat nebo může požadovat platbu předem.

 

 1. Odstoupení od smlouvy

 

 • Odstoupení od smlouvy spotřebitelem
  • Pokud je smlouva uzavřena pomocí prostředků komunikace na dálku (prostřednictvím internetového obchodu), má spotřebitel v souladu s § 1829 a násl. občanského zákoníku právo bez uvedení důvodu a bez jakékoliv sankce odstoupit od smlouvy ve lhůtě čtrnácti (14) dní ode dne převzetí zboží.
  • Pokud spotřebitel v zákonné čtrnáctidenní lhůtě oznámí prodávajícímu, že od smlouvy odstupuje a zboží, včetně všech jeho součástí a příslušenství, zároveň vrátí prodávajícímu ve lhůtě čtrnácti (14) dní od odstoupení od smlouvy, smlouva se od počátku ruší.
  • Pro účely uplatnění práva na odstoupení od smlouvy spotřebitel o svém odstoupení od smlouvy informuje prodávajícího formou jednostranného právního jednání (například dopisem zaslaným prostřednictvím provozovatele poštovních služeb nebo e-mailem). Pro maximální administrativní zjednodušení a urychlení procesu odstoupení od smlouvy může spotřebitel využít vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy, který je ke stažení zde: https://www.pedroperez.cz/formular-pro-odstoupeni-od-smlouvy/  
  • V oznámení odstoupení od smlouvy musí být v každém případě uvedeno alespoň jméno a příjmení spotřebitele, číslo objednávky, označení zboží a číslo účtu pro vrácení ceny, nebo její části.
  • Lhůta pro odstoupení od smlouvy v zákonné čtrnáctidenní lhůtě se považuje za zachovanou, pokud spotřebitel v jejím průběhu odešle prodávajícímu oznámení, že od smlouvy odstupuje.
  • V případě, že spotřebitel odstoupí od smlouvy v zákonné čtrnáctidenní lhůtě a vrácené zboží není kompletní nebo je prokazatelně použité či poškozené, má prodávající vůči spotřebiteli nárok na náhradu škody, resp. na částku odpovídající snížené hodnotě vraceného zboží, s čímž spotřebitel tímto souhlasí. Prodávající v takovém případě vrací spotřebiteli takto ujednanou sníženou cenu. V případech, kdy bude zboží dále neprodejné (např. v případě jeho zničení nebo rozsáhlého poškození, odstranění symbolů příslušné firemní značky/loga/štítku atp.) může pohledávka prodávajícího činit částku odpovídající plné ceně zboží, což tímto spotřebitel bere na vědomí a souhlasí s tím.
  • Spotřebitel bere na vědomí, že od kupní smlouvy na dodávku zboží nelze odstoupit zejména v následujících případech:
 1. a) předmětem koupě bylo zboží upravené podle požadavků kupujícího nebo přizpůsobeno podle požadavků spotřebitele nebo jeho osobním potřebám,
 2. b) předmětem koupě bylo zboží v uzavřeném obalu, které kupující z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit zpět.

 

 • Odstoupí-li spotřebitel oprávněně od smlouvy v zákonem stanovené lhůtě a podmínek, je prodávající povinen bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů od odstoupení od smlouvy, vrátit spotřebiteli všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání zboží ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží. Prodávající vrátí peněžní prostředky spotřebiteli v zásadě stejným způsobem, jako je přijal, ledaže spotřebitel s jiným způsobem souhlasil nebo prodávajícímu vzniknou další náklady.
 • 4.2.1     Odstoupí-li spotřebitel od smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky spotřebiteli dříve, než mu spotřebitel zboží předá nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.
 • 4.2.2     Spotřebitel hradí náklady související se zpětným dodáním zboží prodávajícímu. 
 • 4.2.3     Náklady na dodatečné služby spojené s dodáním zboží spotřebiteli (vč. zejména nákladů na službu dobírky) se nevrací.
 • 4.2.4     Je-li společně se zbožím poskytnut spotřebiteli bonus (dárek, sleva, doprava zdarma atd.), je mezi prodávajícím a spotřebitelem uzavřena darovací smlouva s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od smlouvy spotřebitelem, pozbývá darovací smlouva ohledně takového bonusu účinnosti a spotřebitel je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý bonus.
 • 4.3.  Pokud spotřebitel odstoupí od smlouvy neoprávněně a zašle přesto zboží prodávajícímu, nebude zboží přijato, případně bude na náklady spotřebitele zasláno zpět a v případě prokazatelného vrácení nedoručitelné zásilky bude takové zboží skladováno na náklady spotřebitele.

 

 • Ustanovení tohoto článku obchodních podmínek se nepoužije pro podnikatele. Právo podnikatele na odstoupení od smlouvy uzavřené s prodávajícím, se řídí výlučně příslušnými ustanoveními právních předpisů, nedohodnou-li se smluvní strany v daném případě jinak.

 

 • Odstoupení od smlouvy prodávajícím
  • Prodávající klade důraz na vlastní na dobrou orientaci v oblasti trhu s prodávaným zbožím a zároveň také dostatečné zásobení prodávaným zbožím, přesto může výjimečně dojít k situacím, kdy nebude schopen objednané zboží dodat za podmínek sjednaných ve smlouvě. Prodávající si proto vyhrazuje právo v takových případech odstoupit od smlouvy a kupující s takovým postupem pro takové výjimečné případy tímto souhlasí.
  • Prodávající má právo odstoupit od smlouvy též tehdy, došlo-li k výrazným změnám cen dodavatele objednaného zboží, došlo-li k výrazným změnám cen přepravy zboží, nebo zjistí-li prodávající, že zboží bylo omylem nabízeno za chybnou cenu a kupující neakceptoval příslušnou změnu smlouvy, tj. zvýšení ceny zboží či zvýšení nákladů na přepravu. Kupující je s tímto oprávněním prodávajícího obeznámen a zároveň s ním souhlasí.
  • Kupující bere na vědomí a souhlasí s tím, že prodávající je oprávněn odstoupit od smlouvy uzavřené s kupujícím, resp. s takovým kupujícím smlouvu vůbec neuzavřít, pokud kupující v některém z předchozích závazkových vztahů s prodávajícím porušil jakoukoliv svou povinnost podstatným způsobem. Porušení předchozího závazkového vztahu podstatným způsobem se považuje pro účely odstoupení od smlouvy za chování ve smyslu § 2002 odst. 2 občanského zákoníku.
  • Pokud prodávající odstoupí od smlouvy, je povinen o tom neprodleně informovat kupujícího na elektronickou adresu uvedenou kupujícím při vytvoření objednávky. Dále je povinen vrátit kupujícímu plnou cenu zboží, pokud již tato byla uhrazena, případně sníženou v souladu s těmito obchodními podmínkami.

 

 1. Odpovědnost za vady a záruka

 

 • Práva a povinnosti smluvních stran týkající se odpovědnosti prodávajícího za vady, včetně záruční odpovědnosti prodávajícího, se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy, zejména občanským zákoníkem a zákonem o ochraně spotřebitele.

 

 • Informace o rozsahu, podmínkách a způsobu uplatnění práv z vadného plnění, které se projeví v záruční době, jsou uvedeny v Reklamačním řádu https://www.pedroperez.cz/reklamacni-rad/ prodávajícího, který je dostupný na stránkách internetového obchodu.

 

 • Ustanovení Reklamačního řádu se nepoužijí pro kupujícího, který je podnikatelem a který tuto skutečnost uvede při objednávce zboží (dále jen „podnikatel“). Právo podnikatele na uplatnění práv z vadného plnění, se řídí výlučně příslušnými ustanoveními platných právních předpisů, nedohodnou-li se smluvní strany v daném případě jinak.

 

 • Pokud kupující reklamované zboží zasílá na adresu prodávajícího (tj. nepředává ho přímo osobně prodávajícímu), doporučuje prodávající spolu s reklamovaným zbožím zaslat i reklamační list a kopii dokladu o koupi zboží. Reklamační formulář ke stažení zde https://www.pedroperez.cz/reklamacni-formular/

 

 • Prodávající je povinen spotřebiteli vydat písemné potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.

 

 1. Ochrana osobních údajů
  • Svou informační povinnost vůči kupujícímu ve smyslu čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen nařízení GDPR“) související se zpracováním osobních údajů kupujícího pro účely plnění kupní smlouvy, pro účely jednání o kupní smlouvě a pro účely plnění veřejnoprávních povinností prodávajícího plní prodávající prostřednictvím zvláštního dokumentu.

 

 1. Společná ustanovení      
 2. 7.1.  Jazykem komunikace mezi prodávajícím a kupujícím a jazykem smlouvy je český jazyk. Uzavřené smlouvy jsou archivovány prodávajícím v elektronické podobě a nejsou přístupné jiným osobám.
 3. 7.2.  Veškerá sdělení v souvislosti se smlouvou si smluvní strany vzájemně doručují přednostně elektronickou formou, a to na e-mailové adresu uvedené ze strany kupujícího v objednávce a ze strany prodávajícího v těchto obchodních podmínkách.
 4. 7.3.  Smlouva se řídí českým právním řádem, zejména pak občanským zákoníkem.
 5. 7.4.  Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů vyplývajících ze smlouvy provádí Česká obchodní inspekce, Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 00020869, jejíž internetové stránky jsou www.coi.cz. Orgánem státního dohledu je Česká obchodní inspekce, Úřad pro ochranu osobních údajů a Živnostenský úřad.                               AKTUALIZACE: 1. 3. 2024
Zpět do obchodu