Podmínky ochrany osobních údajů

 

 

ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

společnosti Pedro Perez s.r.o.

se sídlem Urešova 1737, 148 00 Praha 4 – Kunratice, , IČ: 24819484, zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn. C 177240 vedeném u Městského soudu v Praze

1.     Úvod

Pedro Perez s.r.o., se sídlem Urešova 1737, 148 00 Praha 4 – Kunratice, , IČ: 24819484, zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn. C 177240 vedeném u Městského soudu v Praze (dále jen „Společnost“), usiluje o dodržování platných zákonů a předpisů týkajících se ochrany osobních údajů, zejména zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZoZOÚ“), a Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „GDPR“).

Vyplněním objednávky, registrací, přihlášením k odběru obchodních sdělení nebo prohlížením webových stránek Společnosti umožňujete Společnosti využívat Vaše osobní údaje.

Tyto zásady stanoví základní principy, kterými Společnost zpracovává osobní údaje spotřebitelů, zákazníků, dodavatelů, obchodních partnerů, zaměstnanců a dalších osob, a stanoví odpovědnost při zpracování osobních údajů.

Tyto zásady naplňují informační povinnosti Společnosti vůči subjektům údajů ve smyslu ust. § 25 ZoZOÚ a článku 13 GDPR a jsou k dispozici na www.pedroperez.cz .

2.     Účely zpracování osobních údajů

Osobní údaje zpracováváme za následujícími účely:

  • Plnění smlouvy – pokud jste zákazníkem Společnosti, potřebuje Společnost uchovávat určité informace za účelem plnění smlouvy.
  • Vlastní marketing – vlastní marketing znamená, že údaje jsou používány pro propagační aktivity Společnosti vůči stávajícím zákazníkům, při hledání potenciálních zákazníků a jiných cílových skupin.
  • Plnění povinností dle právních předpisů – určitá data a dokumenty Společnost uchovává, protože to po Společnosti vyžadují zvláštní právní předpisy (daňové zákony, účetní zákony apod.).
  • Ochrana oprávněných zájmů – některá data a dokumenty si Společnost pro případy potenciálních sporů, za účelem vlastní obrany a dokazování v těchto sporech či při uplatňování a vymáhání vlastních nároků.

Uvedené účely opravňují Společnost zpracovávat Vaše osobní údaje po omezenou dobu bez Vašeho souhlasu, pokud jste zákazníkem Společnosti nebo obchodním partnerem Společnosti.

Pokud jste Společnosti udělili souhlas se zpracováním osobních údajů za účelem marketingu a nejste zákazníkem nebo obchodním partnerem Společnosti, například pokud jste Společnosti udělili souhlas se zasíláním obchodních sdělení (newsletteru), tak je Společnost na základě tohoto Vašeho souhlasu oprávněna zasílat Vám obchodní sdělení přímo na Vaše kontaktní údaje (přímý marketing).

Prosíme Vás proto o nastudování následujících zásad tak, abyste byli obeznámeni se způsobem zpracování Vašich osobních údajů a s Vašimi právy z tohoto zpracování vyplývajícími.

3.     Obecné zásady zpracování osobních údajů

3.1.  Zákonnost, korektnost a transparentnost

Osobní údaje ve vztahu k subjektu údajů zpracovává Společnost zákonně, korektně a transparentně.

 

3.2.  Omezení účelem

Osobní údaje Společnost shromažďuje pouze pro určité, výslovně vyjádřené a legitimní účely a nejsou dále zpracovávány způsobem, který je s těmito účely neslučitelný.

3.3.  Minimalizace údajů

Osobní údaje Společnost zpracovává v rozsahu přiměřeném, pouze ty relevantní a omezeně ve vztahu k účelu, pro který jsou zpracovávány.

3.4.  Přesnost

Osobní údaje Společnost zpracovává v rámci objektivních možností přesně a v případě potřeby je Společnost aktualizuje. Společnost má nastaveny interní procesy zajišťující, aby osobní údaje, které jsou nepřesné s přihlédnutím k účelům, pro které se zpracovávají, byly opraveny, případně vymazány.

3.5.  Omezená doba uložení

Osobní údaje jsou uchovávány po dobu ne delší, než je nezbytné pro účely, pro které jsou zpracovávány. Tato doba musí zohledňovat možnost zajištění řešení závazků Společnosti z právních předpisů (např. povinná archivace), právních vztahů (např. záruční doba) a protiprávních stavů (např. náhrady škody), které mohou nastat ve vztahu k subjektům údajů a s těmito závazky souvisejících nároků.

Obecně Společnost zpracovává osobní údaje po dobu 10 let od ukončení plnění smlouvy za účelem možnosti řešení případných nároků na náhradu škody a nároků z vadného plnění. Po tuto dobu rovněž může Společnost osobní údaje využít k přímému marketingu.

3.6.  Integrita a důvěrnost

Při zohlednění stavu techniky a dostupných bezpečnostních opatření, nákladů na realizaci a pravděpodobnosti a závažnosti rizik pro ochranu soukromí Společnost používá vhodná technická a organizační opatření k zajištění přiměřené bezpečnosti osobních údajů, včetně ochrany před neoprávněným či protiprávním zpracováním a před náhodnou ztrátou, zničením nebo poškozením.

Tato opatření zahrnují jak fyzické prostředky ochrany zpracovávaných osobních údajů, tak elektronické zabezpečení elektronicky zpracovávaných údajů.

3.7.  Odpovědnost

Společnost, jako správce osobních údajů, je odpovědná a musí být schopna prokázat shodu s výše uvedenými zásadami.

3.8.  Přístup založený na míře rizika

Čím větší je riziko, že daný druh zpracování prováděný Společností může zasahovat do zájmů či základních práv a svobod subjektu údajů, tím vyšší opatření vedoucí k transparentnosti a bezpečnosti daného zpracování je třeba přijmout.

4.     Ochrana dat při zpracování

S cílem prokázat soulad s těmito zásadami by měla Společnost implementovat ochranu osobních údajů do svých procesů a činností.

Společnost shromažďuje co nejmenší množství osobních údajů.

Společnost zachovává přesnost, integritu, důvěrnost a relevanci osobních údajů na základě účelu zpracování. Aby se zabránilo odcizení, zneužití nebo zneužívání osobních údajů a zabránění narušení osobních údajů, jsou použita přiměřená bezpečnostní opatření určená k ochraně osobních údajů.

Vždy, když Společnost používá třetí stranu, dodavatele nebo obchodního partnera, ke zpracování osobních údajů svým jménem, vždy zajistí, aby tento zpracovatel poskytl dostatečná bezpečnostní opatření sloužící k ochraně osobních údajů odpovídající souvisejícím rizikům. Pro tento účel může být použit dotazník o shodě zpracovatele s požadavky GDPR.

Společnost smluvně zaváže dodavatele nebo obchodního partnera, aby poskytl stejnou úroveň ochrany údajů, jako poskytuje sama Společnost. Dodavatel nebo obchodní partner musí zpracovávat osobní údaje pouze za účelem plnění svých smluvních závazků vůči Společnosti nebo na základě pokynů Společnosti, a nikoliv pro jiné účely. Pokud Společnost zpracovává osobní údaje společně s nezávislými třetími stranami, musí Společnost s tímto dodavatelem nebo obchodním partnerem uzavřít smlouvu o zpracování osobních údajů či obdobnou smlouvu.

5.     Vaše práva na Vaše údaje

5.1.  Právo na přístup

Společnost Vám nabízí přístup k Vašim osobním údajům, které zpracovává. To znamená, že Společnost můžete kontaktovat a Společnost Vás bude informovat o tom, jaké osobní údaje Společnost shromáždila a zpracovala a o účelech, pro které jsou takové údaje využívány.

5.2.  Právo na opravu

Máte právo na to, aby nesprávné, neúplné, neaktuální nebo nepotřebné osobní údaje, které o Vás Společnost uchovává, byly opraveny nebo doplněny poté, co Společnost kontaktujete. V některých případech, kdy Společnost používá oficiální údaje, Vás Společnost může požádat, abyste se obrátili přímo na příslušný orgán s žádostí o opravu Vašich údajů tak, aby se zajistilo provedení opravy řádným oficiálním způsobem, který je pro takové registry nezbytný.

5.3.  Právo na výmaz (právo být zapomenut)

Můžete Společnost požádat o vymazání Vašich osobních údajů ze systémů a evidencí Společnosti. Společnost vyhoví této žádosti, pokud nebude mít oprávněný důvod pro zachování těchto údajů.

5.4.  Právo na námitku

Můžete vznést námitku proti určitému použití Vašich údajů, pokud byly takové údaje zpracovány pro jiné účely, než je nezbytné pro výkon služeb Společnost nebo pro dodržení zákonných povinností. Rovněž můžete vznést námitku proti jakémukoliv dalšímu zpracovávání Vašich osobních údajů i po předchozím souhlasu, resp. Váš dříve udělený souhlas můžete kdykoliv odvolat. Pokud vznesete námitku proti dalšímu zpracování osobních údajů, může to mít za následek zúžení možností využití služeb Společnosti.

Máte právo Společnosti zakázat používání Vašich osobních údajů pro účely přímého marketingu, průzkumu trhu a profilování.

5.5.  Právo na omezení zpracování

Můžete Společnost požádat o omezení zpracovávání určitých osobních údajů. Může to však vést k zúžení možností využití služeb Společnosti.

5.6.  Právo na přenositelnost údajů

Máte právo získat osobní údaje, které jste Společnosti poskytli, ve strukturovaném a běžně používaném formátu. Společnost upozorňuje, že se to týká pouze údajů, které jste Společnosti osobně poskytli napřímo, a Společnost je zpracovává buďto se souhlasem nebo za účelem plnění smlouvy.

5.7.  Jak užít tato práva

Tato práva mohou být uplatněna osobně v sídle Společnosti, doporučeným dopisem nebo e-mailem na adresu info@pedroperez.cz .

Máte právo požadovat kopii informací, které o Vaší osobě Společnost má k dispozici. Pokud byste chtěli kopii některých nebo všech Vašich osobních informací, zašlete Společnosti e-mail nebo dopis na následující adresy:

E-mail:                                                         info@pedroperez.cz

Adresa:                                                        Pedro Perez s.r.o., Urešova 1737, Praha-Kunratice, PSČ: 148 00

5.8.  Právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů

Máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, IČ: 70837627, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7 (www.uoou.cz), pokud nejste spokojeni se způsobem, jakým s Vašimi údaji Společnost nakládá.

6.     Změny v informacích o ochraně osobních údajů

Informace o ochraně osobních údajů podrobuje Společnost pravidelnému přezkoumávání a jakékoli aktualizace zveřejňuje na této webové stránce.

Pedro Perez s.r.o.

 

                                                                                                          Aktualizace dne 1. 3. 2024

 
Zpět do obchodu