Reklamační řád

Reklamační řád

 

Prodávající:           Pedro Perez s.r.o.

Sídlo:                        Urešova 1737, 148 00 Praha 4 – Kunratice

IČ: 24819484, DIČ: CZ24819484

Společnost zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn. C 177240 vedeném u Městského soudu v Praze

Email:                       info@pedroperez.cz

Telefon:                  +420 608 467 567

 

Reklamační řád stanoví Vaše práva a povinnosti z vad zboží zakoupeného na základě kupní smlouvy, kterou jste uzavřel(a) s prodávajícím jako spotřebitel prostřednictvím internetového obchodu (na adrese www.pedroperez.cz).

Tento reklamační řád je součástí všeobecných obchodních podmínek, které upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé uzavřením kupní smlouvy prostřednictvím internetového obchodu, se kterými se může seznámit každý kupující a souhlasí s jejich obsahem před uzavřením kupní smlouvy. Tento reklamační řád se nevztahuje na prodej zboží podnikatelům, pokud je při uzavření kupní smlouvy z okolností zřejmé, že kupující uzavírá kupní smlouvu v rámci své podnikatelské činnosti.

REKLAMAČNÍ ŘÁD

PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ

1.1. Práva a povinnosti prodávajícího a spotřebitele ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy, zejména § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku a zákonem o ochraně spotřebitele.

1.2. Prodávající odpovídá spotřebiteli, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá spotřebiteli, že v době, kdy spotřebitel zboží převzal, zboží:

1.2.1.       odpovídá ujednanému popisu, druhu a množství, jakož i jakosti, funkčnosti, kompatibilitě, interoperabilitě a jiným ujednaným vlastnostem;

1.2.2.       je vhodné k účelu, pro který jej kupující požaduje a s nímž prodávající souhlasil;

1.2.3.       je dodáno s ujednaným příslušenstvím a pokyny k použití, včetně návodu k montáži nebo instalaci;

1.2.4.       je vhodné k účelu, k němuž se věc tohoto druhu obvykle používá, i s ohledem na práva třetích osob, právní předpisy, technické normy nebo kodexy chování daného odvětví, není-li technických norem;

1.2.5.       množstvím, jakostí a dalšími vlastnostmi, včetně životnosti, funkčnosti, kompatibility a bezpečnosti, odpovídá obvyklým vlastnostem věcí téhož druhu, které může kupující rozumně očekávat, i s ohledem na veřejná prohlášení učiněná prodávajícím nebo jinou osobou v témže smluvním řetězci, zejména reklamou nebo označením;

1.2.6.       je dodáno s příslušenstvím, včetně obalu, které může kupující rozumně očekávat;

1.2.7.       odpovídá jakostí nebo provedením vzorku nebo předloze, které prodávající kupujícímu poskytl před uzavřením smlouvy.

1.2.8.       návod k použití k dispozici na webových stránkách

1.3. Vadou zboží není, jedná-li se o:

1.3.1.       opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním; nebo

1.3.2.       u použité věci opotřebení odpovídající míře jejího předchozího používání.;

1.4. Právo z vadného plnění spotřebiteli nenáleží, pokud spotřebitel vadu sám způsobil, nebo ji způsobila třetí osoba odlišná od prodávajícího a bez jeho zavinění.

 

 

PROCES VYTÝKÁNÍ VAD (tzv. REKLAMAČNÍ ŘÍZENÍ či UPLATNĚNÍ PRÁV Z VADNÉHO PLNĚNÍ)

2.1.  Spotřebitel je oprávněn vytknout vadu (tj. reklamovat či uplatnit právo z vady), která na věci projeví v zákonem stanovené době, tj. 24 měsíců od převzetí zboží. Pro koupi použitého zboží se doba uvedená v předchozí větě zkracuje na 12 měsíců.

2.2.  Spotřebitel může vytknout vadu dodáním reklamovaného zboží prodávajícímu na adresu provozovny: Pedro Perez, s.r.o., Urešova 1737, 148 00 Praha-Kunratice, a to zasláním zásilky, nebo osobním doručením. Současně s dodáním reklamovaného zboží Spotřebitel má povinnost vytknout prodávajícímu vadu, tedy dodat popis vady zboží nebo popsat projevy vady a prokázat uzavření smlouvy. Pro tyto účely může spotřebitel využít reklamační formulář, který je ke stažení – doplnění prokliku na reklamační formulář. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy prodávající obdržel od spotřebitele reklamované zboží.

2.3.  Prodávající potvrdí spotřebiteli přijetí reklamace. Součástí takového potvrzení bude mimo jiné identifikace prodávajícího a spotřebitele, co je obsahem reklamace dle spotřebitele, jaký způsob vyřízení reklamace spotřebitel požaduje, kontaktní údaje spotřebitele pro jeho informování o vyřízení reklamace, datum a místo přijetí reklamace a podpis zástupce prodávajícího.

2.4.  V případě oprávněné reklamace, tedy má-li zboží skutečně vadu, za kterou nese prodávající odpovědnost, má spotřebitel nárok požadovat její odstranění. Spotřebitel má v takovém případě právo požadovat:

2.4.1.       Dodání nové věci bez vady (výměna zboží); nebo

2.4.2.       slevu z ceny zboží; nebo

2.4.3.       odstoupení od smlouvy (vrácení kupní ceny)

pokud prodávající:

2.4.4.       vadu odmítl odstranit nebo ji neodstranil v souladu s výše uvedeným;

2.4.5.       se vada projeví opakovaně;

2.4.6.       je vada podstatným porušením smlouvy; nebo

2.4.7.       je z prohlášení prodávajícího nebo z okolností zjevné, že vada nebude odstraněna v přiměřené době nebo bez značných obtíží pro kupujícího.

Přiměřená sleva se určí jako rozdíl mezi hodnotou věci bez vady a vadné věci, kterou kupující obdržel.

Kupující nemůže odstoupit od smlouvy, je-li vada věci nevýznamná; má se za to, že vada není nevýznamná.

Odstoupí-li kupující od smlouvy, prodávající vrátí kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu poté, co obdrží věc nebo co mu kupující prokáže, že věc odeslal.

2.5.  Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající se spotřebitelem výslovně nedohodne na delší lhůtě. O tom, že byla reklamace vyřízena a jakým způsobem byla vada odstraněna, je prodávající povinen spotřebitele informovat, a to na elektronickou adresu, kterou uvedl při reklamaci nebo prostřednictvím jiného kontaktního údaje, dle kterého bude možno spotřebitele upozornit na vyřízení reklamace.

2.6.  Prodávající je povinen spotřebiteli vydat písemné potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.

 

 

Aktualizováno 1.3.2024

Zpět do obchodu